Loading

Условия

Общи условия

Общи условия за ползване на услугите на "СО Картел"

 1. Обща информация
  1. Настоящите общи условия ("Общите условия") уреждат условията, при които "СО КАРТЕЛ" ООД предоставя под наем виртуално офис пространство, работно пространство за споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “работно пространство за споделено ползване” означава отворено работно пространство, в което един или повече наематели (по-долу наричани „Клиенти”) могат да наемат единични или екипни работни места на дневна и месечна база. „Виртуално офис пространство” означава възможността за ползване на бизнес адрес, пощенски и телефонни услуги.
  2. Работното пространство се намира на адрес ул. "Университетски парк" 9, вх. 1, магазин 4, гр. София, 1700.
  3. Услугите се предлагат както на физически, така и на юридически лица.
  4. За целите на тези Общи условия "СО КАРТЕЛ" ООД ще бъде назовавано накратко "СО КАРТЕЛ".
 2. Видове предлагани услуги
  1. СО КАРТЕЛ предлага следните услуги: предоставяне под наем на виртуално офис пространство, предоставяне под наем на споделено офис пространство, включително право за ползване на интернет (WIFI); предоставянето под наем на зали за семинари и срещи ( конферентни зали ); СО КАРТЕЛ предлага, освен това, следните странични/спомагателни услуги:
   • посредничество при подбор на външни консултантски услуги (правни, финансови, счетоводни и др.)
   • консултантски услуги
   Предоставянето на страничните/спомагателни услуги се урежда с отделен договор между СО КАРТЕЛ и ползвателя.
  2. СО КАРТЕЛ предлага своите услуги в пакети (по-долу „Пакети”), определени в зависимост от вида включени услуги и срока на ползването им. Освен в изрично предвидените в тези Общи условия случаи, СО КАРТЕЛ предлага своите услуги единствено като част от посочените по-долу пакети и услугите не могат да бъдат предоставяни самостоятелно.
  3. Към датата на настоящите Общи условия СО КАРТЕЛ предлага следните Пакети:
   1. ВИРТУАЛЕН АДРЕС
    • Наем на административен адрес за седалище на компания.
    • Наем на административен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенции ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
   2. ВИРТУАЛЕН АДРЕС ПЛЮС
    • Наем на административен адрес за седалище на компания.
    • Наем на административен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенции ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
    • Телефонен секретар и асистенция ( предоставя се местен телефонен номер и офис асистент, който да се грижи за всички входящи обаждания и запитвания ).
    • Бизнес кореспонденция с клиенти, доставчици, партньори ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма, покани и брошури).
   3. БИЗНЕС САЛОН
    • Наем на административен адрес за седалище на компания.
    • Наем на административен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенции ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
    • Телефонен секретар и асистенция ( предоставя се местен телефонен номер и офис асистент, който да се грижи за всички входящи обаждания и запитвания ).
    • Бизнес кореспонденция с клиенти, доставчици, партньори ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма, покани и брошури).
    • Възможност за резервация на конферентна зала за неограничено време. Запитванията се обработват на база първа по време, подадена заявка.
    • Бизнес кетъринг ( достъп до WIFI, кафе, храна и напитки за до 4 участника. За всеки допълнителен участник се заплащат 5 лв. )
   4. СПОДЕЛЕНО ОФИС ПРОСТРАНСТВО
    • Наем на административен адрес за седалище на компания.
    • Наем на административен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенции ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
    • Телефонен секретар и асистенция ( предоставя се местен телефонен номер и офис асистент, който да се грижи за всички входящи обаждания и запитвания ).
    • Бизнес кореспонденция с клиенти, доставчици, партньори ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма, покани и брошури).
    • Възможност за резервация на конферентна зала за неограничено време. Запитванията се обработват на база първа по време, подадена заявка.
    • Бизнес кетъринг ( достъп до WIFI, кафе, храна и напитки за до 4 участника. За всеки допълнителен участник се заплащат 5 лв. )
    • Възможност за резервация на едно работно място с достъп до WIFI, телефон, скенер, принтер, офис консумативи.
  4. Всяко едно работно място е оборудвано с: работна маса ( бюро ), стол, ток, осветление и безжичен интернет ( WIFI ).
  5. При наемането на работно място при условията на Пакета СПОДЕЛЕНО ОФИС ПРОСТРАНСТВО договорът дава право за използване само на работно място, което е свободно към момента, в който Клиентът го заема, но не дава право за използване на точно определено място за срока на договора.
  6. Правото на ограничено ползване на печатни и копирни услуги, включва право на отпечатване и/или копиране на до 50 черно-бели страници и на до 10 цветни страници. Отпечатването или копирането на допълнителни страници са заплаща съгласно цените, посочени в Тарифата под “Допълнителни услуги”.
  7. В случаите, когато избраният Пакет включва „Пощенски адрес” СО КАРТЕЛ осигурява възможност за получаване на кореспонденция и пратки адресирани до Клиента и временното им съхраняване до реалното им получаване от Клиента. При предоставянето на тази услуга СО КАРТЕЛ се задължава единствено да получи пратката, да уведоми лично или по електронна поща Клиента в рамките на един работен ден за получаването на пратка и нейния подател (ако има посочен такъв) и да съхранява пратката до предаването й на Клиента (лично или на упълномощен представител). Ако пратката не бъде приета от Клиента за срок до 1 (един) месец, СО Картел има право да препрати пратки и кореспонденция, които не са потърсени от Клиента в посочения по-горе срок до адреса на Клиента, посочен в Заявката за място, като не носи отговорност за доставянето или състоянието на пратките. Всеки клиент, който ползва услугата „Пощенски адрес” изрично приема и се счита за уведомен, че СО КАРТЕЛ е длъжна да приема всички пратки и кореспонденция адресирани до нейния адрес, и че в определени случаи, това може да се счита за официалната дата, на който са връчени съобщения и уведомления на клиента. СО КАРТЕЛ не носи отговорност за изтекли или пропуснати срокове от Клиента, доколкото е уведомила своевременно последния за получаването на съответната пратка.
 3. Условия за достъп
  1. Клиентите на СО КАРТЕЛ имат право на достъп до работното пространство в рамките на официалното работно време: понеделник – петък от 9:00 – 20:00 часа
  2. В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани в параграф (1) или действия, в резултат на които са причинени допълнителни разходи на СО КАРТЕЛ във връзка с охраната или безопасността на сградата, Клиентът носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.
  3. При забавяне на дължими плащания от Клиента, СО КАРТЕЛ има право да ограничи или забрани достъпа на Клиента до офис площите.
 4. Сключване на договор
  1. Преди сключване на договор за използване на услугите (наричан по-долу „Договор за наем”), всеки потенциален клиент следва да подаде формуляр “Заявка за наем” („Заявката”), надлежно подписан от него или негов представител. Всяка Заявка следва да има следното минимално съдържание:
   1. Име/наименование на клиента;
   2. За клиенти юридически лица или еднолични търговци – ЕИК и ДДС номер, а за клиенти физически лица – ЕГН;
   3. Избран Пакет от услуги;
   4. Срок на ползване на Пакета;
   5. Начална дата за ползване на Пакета.
  2. Договорът за наем може да бъде сключен електронно или на хартиен носител. Сключването на договора на електронен носител не изисква използването на квалифициран електронен подпис и се извършва чрез изпращане и приемане на Заявка за наем по електронен път.
  3. Изпращането по електронен път на формуляр “Заявка за наем”, в която са посочени избраният/ите от Клиента Пакет/и и Допълнителни услуги се счита за отправяне от страна на Клиента на предложение до СО КАРТЕЛ за сключване на договор за съответния Пакет при условията, посочени в настоящите Общи условия. Договорът за използване на услугите на СО КАРТЕЛ се счита за сключен от датата на приемането от СО КАРТЕЛ на валидно подписана от съответния Клиент Заявка (по-долу „Дата на договора”). Счита се, че СО КАРТЕЛ е приел получената Заявка, в случай че СО КАРТЕЛ изрично не е отказало приемането в срок от 1 (един) работен ден от получаването й.
  4. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и свободно достъпни на уебсайта на СО КАРТЕЛ. С подписването на Заявката, Клиентът декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди, при или след подписване на Договор за наем клиентът има правото да изисква от СО КАРТЕЛ да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител без да дължи такси или разноски с това. В този случай СО КАРТЕЛ има право да изиска от Клиента да предостави, преподписано от него копие на получените Общи условия като доказателство за получаването им.
  5. Заявката може да бъде подписана на хартиен носител и предадена на СО КАРТЕЛ на адреса, посочен в §1(2) по-горе или да бъде подписана и изпратена чрез уебсайта управляван от СО КАРТЕЛ. Потвърждаването онлайн на „Заявка за място” от Клиент се счита за електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис. За подаването на Заявка по електронен път не се начисляват допълнителни такси.
  6. Клиентът се задължава при попълване на заявката да даде коректни и верни данни. Ако заявителят е юридическо лице, Заявката следва да бъде подписана от законен представител или надлежно упълномощено лице. В случай че Заявката е подписана от законен представител или пълномощник, Заявката се счита за валидно подписана само, ако е придружена с годно доказателство за представителната власт на подписващия. При настъпване на промени в данните относно Клиента, посочени в Заявката, Клиентът се задължава да уведоми СО КАРТЕЛ незабавно за съответните промени.
  7. При получаване на подписана Заявка, СО КАРТЕЛ има право, по своя преценка, да се откаже от сключване на договор без да е необходимо да посочва причини за отказа си. СО КАРТЕЛ може да упражни това право в рамките на един работен ден от получаване на подписаната Заявка.
  8. Клиентът има право при подписване на Заявката да посочи деня, в който да заеме наетите от него места („Начална дата на наема”). Началната дата на наема може да бъде не по-рано от един работен ден от датата на сключване на Договора за наем и не по-късно от 1 (един) месец от датата на сключване на Договора за наем.
 5. Цени и начин на плащане
  1. Цените на предлаганите от СО КАРТЕЛ услуги са посочени в Тарифата за цените на продуктите и услугите, предлагани от СО КАРТЕЛ („Тарифата”). Тарифата е приложена като Приложение No1 към настоящите Общи условия и представлява неразделна част от същите.
  2. Всички цени, посочени в Тарифата са без включен данък върху добавената стойност и се отнасят само и единствено за посочените в Тарифата Пакети. Всички Допълнителни услуги, които не са изрично включени в съответния Пакет се заплащат допълнително.
  3. Клиентът заплаща дължимите суми чрез банков превод по сметка на СО КАРТЕЛ. Всички банкови такси, дължими при плащане чрез банков превод са за сметка на Клиента.
  4. Задължение за заплащане на дължимата цена възниква от Датата на договора. Сумата трябва да се заплати в 15 дневен срок от получаване на фактура или проформа- фактура. В случаите когато, съгласно §5(3) по-горе, Клиентът е избрал да заплаща дължимата цена на месечни вноски, срокът за заплащане започва да тече от първо число на съответния месец. За целите на тези Общи условия за първо число от месеца по отношение на даден договор се счита числото на Началната дата на наема.
  5. При забава за плащане на дължимата цена в срока, посочен в §5(4) по-горе, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,07 % от дължимата сума за всеки просрочен ден. Заплащането на неустойка не изключва правото на СО КАРТЕЛ да търси обезщетение за реално претърпените вреди от забавеното плащане, в случай че същите надвишават размера на платената лихва за забава.
  6. СО КАРТЕЛ си запазва правото да предлага допълнителни или индивидуални отстъпки на отделни клиенти или групи клиенти.
 6. Прекратяване на договора
  1. Договорите за всеки един от Пакетите, предлагани от СО КАРТЕЛ са срочни и се прекратяват с изтичането на срока, за който са сключени.
  2. Всяка от двете страни има право, с писмено предизвестие до другата страна, направено поне 30 ( тридесет) дни по-рано, едностранно да прекрати договора.
  3. Предизвестието за прекратяване на договор се счита за валидно, ако е подписано лично от Клиента или от надлежно упълномощен негов представител. Предизвестието за прекратяване може да бъде подписано на хартиен носител и връчено на адреса на управление на СО КАРТЕЛ или изпратено по електронен път, което не изисква използването на квалифициран електронен подпис.
  4. Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване.
  5. СО КАРТЕЛ има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Клиента е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от СО КАРТЕЛ срок. СО КАРТЕЛ има право да развали всеки договор след 7 ( седем ) дневно писмено предизвестие, в случай че Kлиентът: (а) е забавил плащане на каквито и да е суми, дължими към СО КАРТЕЛ по тези Общи условия с повече от 20 ( двадесет ) дни от изтичане на срока; или (б) е в нарушение на §11(2) по-долу.
 7. Защита на личните данни
  1. СО КАРТЕЛ обработва и съхранява лични данни за своите клиенти в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове.
  2. Със сключването на Договора за наем със СО КАРТЕЛ всеки Клиент се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор със СО КАРТЕЛ. Клиентът дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.
 8. Права и задължения на клиентите
  1. При сключване на договор за ПАКЕТ СПОДЕЛЕНО ОФИС ПРОСТРАНСТВО, Клиентът има право да внася свои собствени мебели, предмети, техника и периферия с предварително съгласие на СО КАРТЕЛ. При всички останали Пакети, Клиентът няма право да внася собствени мебели и оборудване (с изключение на преоносими персонални компютри) в споделеното работно пространство.
  2. Клиентът няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения със СО КАРТЕЛ договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на СО КАРТЕЛ.
  3. Клиентът няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на СО КАРТЕЛ и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени са за сметка на Клиента. СО КАРТЕЛ има право да постави като условие за извършване на промени в работното пространство да изиска от Клиента да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага.
  4. Клиентът е длъжен след/ при изтичане на договорните отношения да предаде наетото от него работно пространство в първоначалния му вид, освен в случаите, когато СО КАРТЕЛ е дал изрично писмено съгласие за друго. Клиентът няма право на обезщетение за извършени подобрения или промени, дори в случаите, когато СО КАРТЕЛ не изисква възстановяване на първоначалния вид на работното пространство.
  5. СО КАРТЕЛ запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на сградата или на конкретно роботно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Клиента. При възникване на такива обстоятелства Клиентът се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. СО КАРТЕЛ се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепядстваното ползване на заплатените от Клиента услуги. Всички възникнали разходи за клиента в следствие от такъв вид реконструкции и ремонтни работи ще се поемат от него (разходи за подмяна, забавяне или загуба). Установените цени не подлежат на промяна. СО КАРТЕЛ не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство или другите предлагани услуги е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното място стане невъзможно.
  6. СО КАРТЕЛ предлага на клиентите си на разположение техника ( телефонни апарати, принтери, факсове ) и други мебели в напълно изправно състояние. Устройствата са редовно тествани за изправността им, тяхната функционалност се поддържа редовно и тяхното ползване от страна на клиента трябва да бъде съобразено със съответното им предназначение. Всяка неправомерна употреба е забранена. Повреди, възникнали в следствие от неправомерна употреба са за сметка на клиента.
  7. Клиентът е длъжен своевременно да уведомява СО КАРТЕЛ при промяна на адреса по седалището си.
 9. Поведение на клиентите в интернет
  1. Клиентът се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на информация. Клиентът е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите когато използва достъп до интернет, чрез мрежата на СО КАРТЕЛ.
  2. Клиентът е длъжен да се съобразява със законови ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или предоставяне на информация. Клиентът е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторско без съответен лиценз е забранено. В случай на нарушение по §10(2), което довело до настъпването на вреди за СО КАРТЕЛ, Клиентът е длъжен да обезщети СО КАРТЕЛ за всички причинени вреди, включително, но не само всички правни и други разноски, претърпени от СО КАРТЕЛ във връзка със защитената на нейните права и законни интереси.
 10. Отговорност на СО КАРТЕЛ
  1. Клиентът има право и се задължава да инспектира работните места при заемането им. С подписването на Договор за Пакет споделено офис пространство, Клиентът декларира че е наясно, че работните места се намират в общо отворено помещение/офис и не подлежат на отделяне или обособяване. Клиентът има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай, че КАРТЕЛ не е получил възражение относно работно място от Клиента в рамките на Началната дата на наема се счита, че Клиентът е приел работно място в добро състояние и без забележки. Клиентът носи изцяло отговорност за неговото състояние през целия срок на Договора за наем.
  2. СО КАРТЕЛ не носи отговорност за вреди, претърпени от Клиент в рамките на сключен Договор за наем, освен в случаите когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на СО КАРТЕЛ, неин представител или служител. Във всички случаи, отговорността на СО КАРТЕЛ е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствено причина от деяния, за които СО КАРТЕЛ отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за наем. СО КАРТЕЛ не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.
  3. СО КАРТЕЛ не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Клиент, както и в случаите на разпорстранение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Клиент. Клиентът е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски тайни и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на работното пространство, предоставено от СО КАРТЕЛ.
  4. В случай на нарушение от страна на Клиент, за което е ангажирана отговорността на СО КАРТЕЛ, Клиентът се задължава да обезщети СО КАРТЕЛ за всички вреди, претърпени от СО КАРТЕЛ в тази връзка. Клиентът се задължава да възстанови всички направени от СО КАРТЕЛ разходи включително, платени обезщетения и глоби, адвокатски разноски, държавни такси и всички други разходи, възникнали при защита на правата и законните интереси на СО КАРТЕЛ.
  5. СО КАРТЕЛ не носи отговорност за съдържанието или състоянието на пратките, доставяни на Клиенти на адреса на СО КАРТЕЛ. СО Картел не носи отговорност в случай, че не може да получи кореспондеция адресирана до Клиента, поради изискване на подателя кореспонденцията да бъде връчена лично или на упълномощен представител. В този случай Клиентът е длъжен да осигури присъствие на упълномощен представител за получаване на съответната пратка.
 11. Напускане на клиент
  1. Клиентът се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с дължимата грижа към предоставените му от СО КАРТЕЛ вещи, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, след напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някой от поверените му предмети, клиентът се задължава да възстанови липсващите вещи, или да възстанови в предишния им вид повредените вещи.
  2. При прекратяване на договора Клиентът е длъжен да освободи наетото работно пространство. Ако клиентът не изпълни това свое задължение или закъснее с определения му срок за изпълнение, СО КАРТЕЛ има право да обяви мястото му за свободно и да отстрани вещите му. Изоставени обекти ще се съхраняват от СО КАРТЕЛ за сметка на клиента, ако те не са премахнати, след отправено предупреждение.
  3. Ако клиентът не освободи работното пространство навреме, е длъжен да заплати на СО КАРТЕЛ обезщетение за срока на забавяне в размер на [25 лева] за всеки ден на забава.
 12. Заключителни разпоредби
  1. СО КАРТЕЛ има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. СО КАРТЕЛ се задължава да уведомява своевременно Клиента за направените промени. В случай че Клиентът не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на 14 дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Клиентът е приел съответните промени в Общи условия.
  2. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Клиент на СО КАРТЕЛ по силата или във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за наем се връчват на адреса на споделеното работно пространство. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от СО КАРТЕЛ на Клиент се считат за валидно връчени, ако са (а) предоставени лично или (б) изпратени до адреса на кореспонденция на Клиента, посочен в подписаната Заявка за наем. Уведомленията по §9(2) или §9(6) се считат за валидно връчени с обявяването им на сайта на СО КАРТЕЛ и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство.
  3. Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.
  4. Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.
  5. В случай, че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия в цялост и сключения договор с Клиент. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок, нови законосъобразни такива, близки до интересите на двете страни.
Приложение No1
Тарифа за цените на продуктите и услугите, предлагани от СО КАРТЕЛ:

 • ПАКЕТ ВИРТУАЛЕН ОФИС
  • 120 ( сто и двадесет ) лева месечна такса.
 • ПАКЕТ ВИРТУАЛЕН ОФИС ПЛЮС
  • 140 ( сто и четиридесет ) лева месечна такса.
 • ПАКЕТ БИЗНЕС САЛОН
  • Основен пакет- 160 ( сто и шестдесет ) лева месечна такса.
  • Резарвация на конферентна зала- 20 ( двадесет ) лева на час.
  • Допълнителен участник- 5 ( пет ) лева на час.
 • ПАКЕТ СПОДЕЛЕНО ОФИС ПРОСТРАНСТВО
  • Основен пакет- 180 (сто и осемдесет ) лева месечна такса.
  • Резарвация на конферентна зала- 20 ( двадесет ) лева на час.
  • Резервация на едно работно място- 20 ( двадесет ) лева на час.
  • Допълнителен участик – 5 ( пет ) лева на час.
ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА 12- МЕСЕЧЕН ДОГОВОР КЛИЕНТЪТ СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ НАМАЛЕНИЕ 10 % ОТ ЦЯЛАТА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА ПО ДОГОВОРА.
Трябва Ви счетоводство? Ние сме тук, за да Ви помогнем!
ФСК Картел е насреща за всички финансови и юридически въпроси